Teologia zdrowia – co to jest?

Czym jest „teologia zdrowia”? Jest to biblijne orędzie zdrowia, które obejmuje swym zasięgiem nie tylko dziedzinę fizyczną człowieka, ale także jego sferę psychiczną. „Teologia zdrowia” nie jest hasłem, które znaleźć możemy w konkordancji biblijnej, podobnie jak określenie „Trójca Święta”, ale jest pojęciem ogólnym określającym szeroki zakres jej działania.

Jest ona niewątpliwie częścią składową chrześcijańskiego spojrzenia na wartości etyczne, moralne i na godność osoby ludzkiej, mające oparcie w Słowie Bożym. Obejmuje ona więc nie tylko jednostkę, ale całe społeczeństwo. Ta dyscyplina teologiczna związana jest również z problematyką kulturową, ekonomiczną a także z socjopatologią i profilaktyką, a więc zasięg jej jest ogromny. Już w czasach biblijnych poświęcano jej dużo uwagi.

Mówią o tym Księgi Mojżesza, a Nowy Testament podjął tę tradycję i przekazał ją pokoleniom chrześcijańskim. Biblia jest więc przewodnikiem pokoleń, drogowskazem, księgą, która daje odpowiedzi nie tylko na pytania religijne. Posiada też program odnowy życia społecznego, spełnionych obietnic, ale także zapowiedzi futurystyczne. Słowem, Stary i Nowy Testament zachowują stałą i trwałą wartość. Napisane zostały ku naszemu pouczeniu i zbawieniu, a wśród charyzmatów znaleźć możemy „dar uzdrawiania” (w tym także profilaktykę), a więc „teologię zdrowia” (1 Kor 1228-30).

Czytając Biblię rozważaj jej przesłania zdrowia. Są one twoim terapeutą!